فهرست قرابادین کبیر
کمينه

 

 مقدمّه در بيان امری چند كه اطّلاع بدانها پيش از شروع در مقصود ضروريست در ضمن بيست فصل و ذيلی.

فصل اوّل در بيان غذا و ذوالخاصيّة.
فصل دويّم در بيان مركّب القوی و ذوالخاصيّة.
فصل سيّم در بيان مزاج و اقسام امزجه.
فصل چهارم در بيان طرق معرفت امزجه ادويه و اغذيه.
فصل پنجم در بيان احتياج به تركيب ادويه.
فصل ششم در بيان كيفيت تركيب ادويه.
فصل هفتم در بيان معرفت درجات امزجه ی ادويه مركبّه و طريق استخراج آنها.
فصل هشتم در بيان طريق استخراجات مقادير شربات.
فصل نهم در بيان اعمار بعض ادويه ی مفرده و مركّبه و خواصّ آنها.
فصل دهم در بيان زمان ادراك و مدّت اعمار بعضی ادويه مركبّه.
فصل يازدهم در بيان سبب اختلاف اقوال اطبّا در ماهيّت و خواصّ ادويه.
فصل دوازدهم در بيان طريقه اخذ ادويه و حفظ آنها.
فصل سيزدهم در بيان آداب طعام خوردن وآب نوشيدن و اطعمه كه جمع آنها با هم مناسب نيست.
فصل چهاردم در بيان احراق بعض ادويه و تحميص و تشويه و قلی و تدبير و غسل آنها.
فصل پانزدهم در بيان معرفت افعال ادويه مفرده و خواصّ آنها.
فصل شانزدهم در بيان بعض اصطلاحات طبيّه.
فصل هفدهم در بيان حدود امراض به ترتيب حروف تهجّی.
فصل هيجدهم در بيان اوزان و مكائيل صغار و كبار شرعيّه و طبيّه و اهل ايران و هندوستان و تطبيق بعضی با بعضی، ذيل در بيان تحويل بعضی اوزان به بعض و معرفت آن.
فصل نوزدهم در بيان بعض امور متعلّقه به نجوم و طبيعیّان.

فصل بيستم در بيان اسناد طب خال والد ماجد و والد مؤلّف و مؤلّف.

 

 

  
فروشگاه محصولات طب سنتی
کمينه

 پخش و فروش کتب انتشارات چوگان توسط

 

موسسه انتشاراتی آثار سبحان میباشد 

 

 

آدرس نمایشگاه دائمی: تهران-خ انقلاب-روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران-نرسیده به خ 12 فروردین- ساختمان ولیعصر-پ 1314-ط دوم-تلفن 66971040-66971112

 

آدرس فروشگاه1:تهران-خ انقلاب-روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران-کتابسرای اندیشه- کتابفروشی آثار سبحان-تلفن 66487818

آدرس فروشگاه 2: تهران-بلوار کشاورز-ابتدای خ 16 آذرپلاک 68- فروشگاه کتاب انتشارات تیمورزاده


  
Open Top Panel
Close Top Panel